منطقه، مرزبندى فتواها، و ادبيات آشغال با طعم ناسيوناليسم آريايى- محمد رضا لوایی

منطقه، مرزبندى فتواها، و ادبيات آشغال با طعم ناسيوناليسم آريايى- محمد رضا لوایی مواضع آزادى گرفتار موضوعات احمقانه شده است.…

آنا تومروس: ای کوروش در زندگی‌ از خون‌ خوردن ‌ سیر نشدی،‌ اكنون‌ بنوش‌ تا سیر شوی‌

آنا تومروس ای کوروش در زندگی‌ از خون‌ خوردن ‌ سیر نشدی،‌ اكنون‌ بنوش‌ تا سیر شوی‌ از جمله ملتهائی…